รายวิชาและ คำอธิบายรายวิชา
ที่รับผิดชอบสอน

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรม และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่นการเก็บเอกสาร งานธุรการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทบาทของ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ลักษณะขององค์กร และการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร การกำหนดปัญหาและความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูล การเขียน Data flow Diagram, การเขียน Data Dictionary, การเขียนคำอธิบาย Process

ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML จากโปรแกรมประยุกต์ การสร้างเว็บเพจเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นกับเว็บเพจด้วยภาษา ASP หรือ PHP หรือ JSP การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วยภาษา JAVA

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ เทคนิคการออกแบบและการสร้างเว็บเพจแบบลำดับและแบบเชิงวัตถุ การเขียนสคริปควบคุมเว็บเพจ การใช้เทคนิคเชิงวัตถุสร้างเว็บเพจ การเขียนเว็บเพจเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจฝั่งแม่ข่ายและฝั่งลูกข่าย การเขียนเว็บเพจเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนเว็บเพจเพื่อบริหารทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร กระบวนการพัฒนาโดย Web Application Development Life Cycle

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ องค์ประกอบของระบบ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร หน้าที่และคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การออกแบบเอาท์พุต การออกแบบอินพุต การออกแบบ User Interface การออกแบบความถูกต้องของ Data Entry การออกแบบวิธีการประมวลผล การออกแบบความปลอดภัย การออกแบบฐานข้อมูล

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทำเอกสาร

ศึกษาหลักการเดิมของการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจผ่านเว็บ การวิวัฒนาการของภาคเศรษฐกิจ การตลาดโลก การตลาดแบบเดิม และการวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของตลาด

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทำเอกสาร

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทำภาพเคลื่อนไหว การนำอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกันหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมีเดียและให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย