คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ เทคนิคการออกแบบและการสร้างเว็บเพจแบบลำดับและแบบเชิงวัตถุ การเขียนสคริปควบคุมเว็บเพจ การใช้เทคนิคเชิงวัตถุสร้างเว็บเพจ การเขียนเว็บเพจเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล การเขียนเว็บเพจฝั่งแม่ข่ายและฝั่งลูกข่าย การเขียนเว็บเพจเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนเว็บเพจเพื่อบริหารทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร กระบวนการพัฒนาโดย Web Application Development Life Cycle