คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทำเอกสาร

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1-2

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

- การสร้างเอกสารใหม่ การบันทึกเอกสารและการเรียกใช้เอกสารเดิม
- การกำหนดรูปแบบตัวอักษร อาทิ ชนิดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย
- การจัดวางข้อความ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
- ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบกระดาษ ย่อหน้า และแท็บ
- สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
- เส้นขอบและการแรเงา
- การแทรกตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่
- การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
- การแทรกรูปภาพตัดปะ
- การแทรกข้อความศิลป์

4

บรรยาย
ใบงาน ฉบับที่ 1
ใบงาน ฉบับที่ 2
ใบงาน ฉบับที่ 3
ใบงาน ฉบับที่ 4

3-4

การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)

- การแทรกแผนผังองค์กร
- การแทรกแผนภูมิ
- การแทรกเลขหน้า
- การแทรกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
- การแทรกตาราง
- การตกแต่งตาราง อาทิ การผสานเซลล์ การแยกเซลล์ การทำเส้นขอบตาราง การทำแรเงา
สอบย่อยครั้งที่ 1 20 คะแนน

4

ใบงาน ฉบับที่ 5
ใบงาน ฉบับที่ 6
ใบงาน ฉบับที่ 7

5-6

การใช้โปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)

- การจัดทำจดหมายเวียน
- การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Microsoft Excel ,Microsoft Access
- การผสานจดหมายเวียน
สอบย่อยครั้งที่ 2 10 คะแนน

4

บรรยาย
ใบงาน ฉบับที่ 8
ใบงาน ฉบับที่ 9
[ รูปครุฑ]

7-8

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

- การสร้าง การบันทึกและการเรียกใช้งานนำเสนอ
- การสร้างงานนำเสนอด้วยการใช้แทมเพลตและธีม
- การตกแต่งงานนำเสนอ ด้วยการแทรกภาพนิ่ง การแทรกข้อความ
   แทรกรูปภาพ แทรกแผนผังองค์กร แทรกแผนภูมิ
   การแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ
- การตัดต่องานนำเสนอ (ย้าย ,คัดลอก,ลบ)
- การออกแบบพื้นหลังภาพนิ่ง
- การใส่เทคนิคพิเศษให้กับงานนำเสนอข้อมูล
- การตั้งค่าการนำเสนอ

4

บรรยาย
URL Youtube
ใบงาน ฉบับที่ 10
ใบงาน ฉบับที่ 11

9

สอบกลางภาค

4

10

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point(ต่อ)

- ทดลองสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยตนเอง
สอบย่อยครั้งที่ 3 20 คะแนน

8

ใบงาน ฉบับที่ 12

11

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

- การใช้งานเครื่องมือ Microsoft Excel
- การป้อนข้อมูลลงใน Microsoft Excel
- การบันทึกข้อมูลใน Microsoft Excel
- การจัดรูปแบบข้อมูลใน Microsoft Excel

4

บรรยาย
ใบงาน ฉบับที่ 13
ใบงาน ฉบับที่ 14

12-13

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel(ต่อ)

- การแทรกรูป รูปภาพ ภาพตัดปะ
- รูปแบบการคำนวนใน Microsoft Excel
- การใช้ สูตร การใช้ Function เบื้องต้น ใน Microsoft Excel ( Sum,Max,Min,Average)
- การใช้ Auto Sum
สอบย่อยครั้งที่ 4 20 คะแนน

4

ใบงาน ฉบับที่ 15
ใบงาน ฉบับที่ 16
ใบงาน ฉบับที่ 17

14-16

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel(ต่อ)

- การใช้ ฟังก์ชั่นตรวจสอบเงื่อนไข IF,Sumif,Countif
- การสร้างกราฟ
สอบย่อยครั้งที่ 5 20 คะแนน

4

ใบงาน ฉบับที่ 18
ใบงาน ฉบับที่ 19
ใบงาน ฉบับที่ 20
ใบงาน ฉบับที่ 21
ใบงาน ฉบับที่ 22

17

สอบปลายภาค

 

 

ตัดเกรดอิงเกณฑ์

A 80-100
B+ 75-79
B 70-74
C+ 60-69
C 50-59
D+ 45-49
D 40-44
F 0-39