คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ องค์ประกอบของระบบ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร หน้าที่และคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การออกแบบเอาท์พุต การออกแบบอินพุต การออกแบบ User Interface การออกแบบความถูกต้องของ Data Entry การออกแบบวิธีการประมวลผล การออกแบบความปลอดภัย การออกแบบฐานข้อมูล

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

4

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 1
- ใบงานบทที่ 1

2

บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ

4

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 2
-ใบงานบทที่ 2

3

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

4

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 3
-ใบงานบทที่ 3

4

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และโมเดลการพัฒนาระบบ

4

-บรรยาย
-เอกสารบทที่ 4
-ใบงานบทที่ 4

5

การกำหนดความต้องการของระบบ

4

บรรยาย

6-7

การวิเคราะห์ระบบ

8

บรรยาย

8

กรณีศึกษา: วิเคราะห์ระบบงานจริง

4

ฝึกปฏิบัติ

9

สอบกลางภาค

4

 

10

การออกแบบการแสดงผลข้อมูล (Output Design)
การออกแบบการนำเข้าข้อมูล (Input Design)
การออกแบบ User Interface

4

บรรยาย

11-12

การออกแบบความถูกต้องของ Data Entry
การออกแบบวิธีการประมวลผล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบความปลอดภัย

8

บรรยาย

13

การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ

4

บรรยาย

14

การบริหารโครงการ

4

บรรยาย

15-16

กรณีศึกษา: วิเคราะห์ระบบงานจริง

8

มอบหมายงานให้นักศึกษา
เข้าไปศึกษาระบบงานจริง

17

สอบปลายภาค 30

 

 

ตัดเกรดอิงเกณฑ์

A 80-100
B+ 75-79
B 70-74
C+ 60-69
C 50-59
D+ 45-49
D 40-44
F 0-39