คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการเดิมของการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจผ่านเว็บ การวิวัฒนาการของภาคเศรษฐกิจ การตลาดโลก การตลาดแบบเดิม และการวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของตลาด

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบ

4

-บรรยาย1
-บรรยาย2

2

ขั้นตอนการดำเนินการการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4

-บรรยาย

3

- กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

4

-บรรยาย
- ใบงานบทที่ 3

4

สื่อโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

4

-บรรยาย

5-6

การตลาดด้วย Search Engine

8

-บรรยาย

6

การตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing)

4

-บรรยาย

7

กรณีศึกษา การสร้างระบบการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4

-บรรยาย

8

สอบกลางภาค 40 คะแนน

4

 

9

การวัดและประเมินผลการตลาดออนไลน์

4

-บรรยาย

10

Digital Marketing

4

-บรรยาย

11-13

การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของไทย

12

นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาการตลาดออนไลน์ของไทย

14-5

Conten Marketing
บทสรุป

8

บรรยาย
บรรยาย

15

สอบปลายภาค 30

 

 

ตัดเกรดอิงเกณฑ์

A 80-100
B+ 75-79
B 70-74
C+ 60-69
C 50-59
D+ 45-49
D 40-44
F 0-39