รายละเอียดข้อสอบกลางภาครายวิชา CIT3206 เว็บเบสโปรแกรมมิ่ง

Download File ประกอบ ทีนี่

1. เว็บเพจ Home บันทึกชื่อเว็บเพจเป็น รหัสนักศึกษา_ Home.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

2. เว็บเพจ iPHONE6 บันทึกชื่อเว็บเพจเป็น รหัสนักศึกษา_ iPHONE6.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

3.เว็บเพจอุปกรณ์เสริม iPHONE6 บันทึกชื่อเว็บเพจเป็น รหัสนักศึกษา_Accessories.HTML  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

4.เว็บเพจเปรียบเทียบ iPhone รุ่นต่างๆ บันทึกเว็บเพจเป็น รหัสนักศึกษา_compare.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

5.เว็บเพจสั่งซื้อ iPhone บันทึกเว็บเพจเป็น รหัสนักศึกษา_shop.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

6.เว็บเพจ INDEX.HTML โดยใช้ iframe แบ่งพื้นที่หน้าจอเว็บเพจเป็นสองส่วนโดยส่วนที่ 1 เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจข้อ 3.1 3.2 3.3 3.4 และข้อ 3.5 ส่วนที่ 2 แสดงเว็บเพจที่คลิกเลือกจากส่วนที่ 1โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตัวอย่างเมื่อคลิกเลือก

 

ตัวอย่างเมื่อคลิกเลือก

 

ตัวอย่างเมื่อคลิกเลือก

 

ตัวอย่างเมื่อคลิกเลือก

 

ตัวอย่างเมื่อคลิกเลือก