การควบคุมฟอร์มด้วย Array

ข้อมูลจังหวัด

จังหวัด ตั้งอยู่เขต