การใช้งาน Funtion range สร้าง Array

ตัวเลือกสร้าง Array A-Z
a-z
ค่าเริ่มต้น -

ตัวเลือกการแสดงผล เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ค่าเริ่มต้นของ Array คือ
ค่าสิ้นสุดของ Array คือ

ค่าข้อมูลใน Array มีดังนี้

0