โปรแกรมคิดดอกเบี้ยเงินกู้

ชื่อ-สกุล
รายการจำนวนเงิน
จำนวนเงินที่กู้ บาท
ระยะเวลาการกู้ ปี
สรุป เงินกู้
เงินกู้ บาท
ระยะเวลาการกู้ ปี
ดอกเบี้ยทั้งหมด 0บาท
รวมเงินที่จะต้องชำระทั้งหมด 0บาท
จำนวนงวดทั้งหมดที่จะต้องชำระ 0งวด
จำนวนเงินต่องวด บาท
write file ready

เนื่องจากข้อจำกัดของ Server ที่ใช้นี้ จึงไม่สามารถเขียนลงใน Text File ได้จริง