ห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าโก๊ะโง๊ะ

ต้นทาง คือ จังหวัดน้ำปิง

ประเภทผู้โดยสาร นักเรียนจำนวน คน
ผู้สูงอายุจำนวน คน
นักบวชพระภิกษุชีจำนวน คน
พิการจำนวน คน
ปกติจำนวน คน
ปลายทาง