รายละเอียดข้อสอบกลางภาครายวิชา CIT3206 เว็บเบสโปรแกรมมิ่ง

สร้าง Folder Website เป็น รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง หากรหัสนักศึกษา คือ 581463001 ชื่อ Folder คือ 581463001 จากนั้น นำไฟล์ที่ Download เก็บไว้ใน folder สร้างเว็บเพจดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.           เว็บเพจ เกี่ยวกับชื่อกาแฟ รหัสนักศึกษา_page1.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลอยู่ในไฟล์ content.docx)

ตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสม

 

2.           เว็บเพจ ประวัติกาแฟ รหัสนักศึกษา_page2.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลอยู่ในไฟล์ content.docx)

 


 

3.           เว็บเพจ ประเภทกาแฟ รหัสนักศึกษา_page3.HTML โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลอยู่ในไฟล์ content.docx)

 

4.           เว็บเพจ INDEX.HTML ดังตัวอย่าง

BannerContent

โดยเมื่อ คลิกเลือก

-                   เกี่ยวกับกาแฟ จะเปิดเว็บเพจ รหัสนักศึกษา_page1.HTML ในส่วนของ content

-                   ประวัติกาแฟ จะเปิดเว็บเพจ รหัสนักศึกษา_page2.HTML ในส่วนของ content

-                   ประเภทกาแฟ จะเปิดเว็บเพจ รหัสนักศึกษา_page3.HTML ในส่วนของ content

เมื่อนำเมาส์วางที่ Banner ขนาดของรูปภาพจะขยายใหญ่ ดังตัวอย่าง

 

5.           บีดอัด FILE ทั้ง Folder ส่งมาที่ E-mail : WEBBASECRU@GMAIL.COM