ข้อสอบกลางภาครายวิชา CIT3206 เว็บเบสโปรแกรมมิ่ง

1.  สร้าง Folder Website เป็น รหัสนักศึกษา_ROSE

2. นำไฟล์ที่ Download จาก facebook เก็บไว้ใน folder ที่สร้างในข้อ 1.

3.  กำหนดให้สร้างเว็บไซต์ (เนื้อหา ดัง File content.docx) โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1       เว็บเพจ index_รหัสนักศึกษา.html

(1)       สร้างเมนูสำหรับเชื่อมโยงเว็บเพจ ประวัติ ความหมายสีดอก ดอกกุหลาบบอกรัก และแสดงความคิดเห็น

(2)       สร้าง Banner เพื่อแสดงไฟล์รูปภาพใน Folder img/B กำหนดให้รูปภาพเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ

(3)       สร้าง iframe เพื่อแสดงเว็บเพจที่เลือกจากเมนู

แสดงดังตัวอย่าง

                จากรูป เมื่อคลิกเลือกเมนู

- ประวัติ ให้แสดง History_รหัสนักศึกษา.html รายละเอียดดังข้อ 3.2

- ความหมายสีดอก ให้แสดง Color_รหัสนักศึกษา.html รายละเอียดดังข้อ 3.3

- ดอกกุหลาบบอกรัก ให้แสดง Love_รหัสนักศึกษา.html รายละเอียดดังข้อ 3.4

- แสดงความคิดเห็น ให้แสดง Comment_รหัสนักศึกษา.html รายละเอียดดังข้อ 3.5

 3.2) เว็บเพจประวัติ History_รหัสนักศึกษา.html

นำข้อมูลประวัติ จากไฟล์ content.docx สร้างเว็บเพจ กำหนดให้ใช้ CSS ในการตกแต่งรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม ตัวอย่างดังรูป

 

3.3) เว็บเพจความหมายสีดอก Color_รหัสนักศึกษา.html

นำข้อมูลความหมายสีดอก (8 สี) จากไฟล์ content.docx สร้างเว็บเพจ กำหนดให้ใช้ CSS ในการตกแต่งรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม ตัวอย่างดังรูป

3.4) เว็บเพจดอกกุหลาบบอกรัก Love_รหัสนักศึกษา.html

นำข้อมูลดอกกุหลาบบอกรัก จากไฟล์ content.docx สร้างเว็บเพจ กำหนดให้ใช้ CSS ในการตกแต่งรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม ตัวอย่างดังรูป

 

3.5) เว็บเพจแสดงความคิดเห็น Comment_รหัสนักศึกษา.html

กำหนดสร้างฟอร์มเพื่อรับความคิดเห็น  กำหนดให้ใช้ CSS ในการตกแต่งรูปแบบการแสดงผลให้สวยงาม ตัวอย่างดังรูป