คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML จากโปรแกรมประยุกต์ การสร้างเว็บเพจเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นกับเว็บเพจด้วยภาษา ASP หรือ PHP หรือ JSP การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วยภาษา JAVA

เอกสารประกอบการสอน 1/2561

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประวัติและความเป็นมาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4

เอกสารบรรยาย1

2

  หลักการพัฒนาเว็บไซต์
 • กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
 • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเว็บไซต์
 • ข้อแนะนำในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ข้อพึงระวังในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ทีมงานในการพัฒนาเว็บไซต์

4

เอกสารบรรยาย2

3

  การใช้งานภาษา HTML เบื้องต้น
 • โครงสร้างเอกสารภาษา HTML
 • การใช้งาน Tag HEAD
 • การใช้งาน Tag BODY
 • การจัดการข้อความ
 • การแทรกรูปภาพ
 • การเชื่อมโยง
 • การสร้างตาราง
 • การแบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์

4

chap3HTML1.pptx

4-5

  การสร้างฟอร์มรับข้อมูล+HTML5
 • การใช้งาน Tag INPUT
 • การใช้งาน Tag TEXTAREA
 • การใช้งาน Tag SELECT
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การสร้างฟอร์มรับข้อมูล

8

chap3HTML2.pptx
HTML5.pptx

6

การใช้งาน CSS เบื้องต้น

4

chap5CSS.pptx

7

การใช้งานภาษา JavaScript
การใช้งาน DOM

4

chap6JavaScript.pptx
DOM
Javascript&CSS&DOM

8

สอบกลางภาค

4

 

10-11

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP

8

chap7PHP.pptx

12

การใช้งาน Array ในภาษา PHP

4

chap7PHPArray.pptx

13

การใช้งานฟังก์ชั่นในภาษา PHP

4

chap8PHP2.pptx

14-15

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP

8

chap9PHP3.pptx

16

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP

4

บรรยาย

17

สอบปลายภาค 30

 

 

ใบงาน HTML+JavaScript+CSS

ใบงานไฟล์รูปภาพประกอบเฉลย
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2 file2.rarเฉลยใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2 Frame+iFrame file2.rar เฉลยใบงานที่ 2 ข้อที่ 4
เฉลยใบงานที่ 2 ข้อที่ 5
ใบงานที่ 3 file3.rar เฉลยใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4 file4.rar เฉลยใบงานที่ 4
ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค1/2557 File 1/2557.rar เฉลย 1/2557
ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค2/2558 File 2/2558.rar เฉลย 2/2558
ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค1/2559
File 1/2559.rar เฉลย 1/2559
ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค2/2559
PDF File ข้อสอบกลางภาค2/2559
File 2/2559.rar เฉลย 2/2559
ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค1/2560 File 1/2560.rar เฉลย 1/2560

ใบงาน PHP

ใบงานเฉลย Code เฉลย
ใบงานที่ 1 เฉลยใบงานที่ 1 Code เฉลย
ใบงานที่ 2 เฉลยใบงานที่ 2 Code เฉลย
ใบงานที่ 3 เฉลยใบงานที่ 3 Code เฉลย
ใบงานที่ 4 เฉลย Loan.php
เฉลย ShowLoan.php
Code เฉลย
ใบงานที่ 5 เฉลย array02.php
เฉลย Showarray02.php
เฉลย Showarray02All.php
Code เฉลย
ใบงานที่ 6    
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1 เฉลย รหัสนักศึกษา_01.php
เฉลย รหัสนักศึกษา_02.php
เฉลย รหัสนักศึกษา_input.php
Code เฉลย
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2 เฉลย  
ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 3 เฉลย  

ตัดเกรดอิงเกณฑ์

A 80-100
B+ 75-79
B 70-74
C+ 60-69
C 50-59
D+ 45-49
D 40-44
F 0-39