คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทบาทของ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ลักษณะขององค์กร และการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กร การกำหนดปัญหาและความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูล การเขียน Data flow Diagram, การเขียน Data Dictionary, การเขียนคำอธิบาย Process

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

4

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 1
- ใบงานบทที่ 1

2

นักวิเคราะห์ระบบ

8

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 2
-ใบงานบทที่ 2

3

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

4

- บรรยาย
- เอกสารบทที่ 3
-ใบงานบทที่ 3

4

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และโมเดลการพัฒนาระบบ

4

-บรรยาย
-เอกสารบทที่ 4
-ใบงานบทที่ 4

5-7

การกำหนดปัญหา

12

-บรรยาย

-เอกสารบทที่ 5
-ใบงานบทที่ 5
- นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
- นำเสนอระบบงาน

8

สอบกลางภาค 40 คะแนน

 

 

9-11

การวิเคราะห์ระบบ

12

-บรรยาย
-เอกสารบทที่ 6
-ใบงานบทที่ 6

12-13

- การสร้างแผนภูมิแสดงกระแสข้อมูล
(Context Diagram, Data Flow Diagram)
- คำอธิบายการประมวลผล  (Process Description)
พจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)

8

- บรรยาย
- กรณีศึกษา
-มอบหมายงานให้นักศึกษา
เข้าไปศึกษาระบบงานจริง

14-15

วิเคราะห์ระบบงานจากระบบงานจริงที่ได้ไปศึกษา

8

นักศึกษา เข้าไป
ศึกษาระบบงานจริง

16

นักศึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบงานจริงที่ได้ไปศึกษา

4

 

17

สอบปลายภาค 40

 

 

ตัดเกรดอิงเกณฑ์

A 80-100
B+ 75-79
B 70-74
C+ 60-69
C 50-59
D+ 45-49
D 40-44
F 0-39