คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรม และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่นการเก็บเอกสาร งานธุรการ

แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1-2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

8

-บรรยาย

3-4

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

8

-บรรยาย
- ใบงาน 1

5

การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
 • การสร้างตาราง
 • การกำหนด Data type
 • การกำหนด Field Properties
 • การกำหนด Primary Key
 • 4

  -บรรยาย
  - ใบงาน 2

  6-8

  การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
 • ความรู้เกี่ยวกับแบบสอบถาม
 • การสร้างแบบสอบถามในมุมมอง Design
 • การสร้างแบบสอบถามแบบรับพารามิเตอร์
 • การสร้าง Crosstab Query
 • การสร้าง Action Query
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล
 • 12

  - บรรยาย

  - ใบงาน 3

  - ใบงาน 4

  - ใบงาน 5

  - ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค

  9

  สอบกลางภาค 40 คะแนน

   

   

  10-13

  การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
 • ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ม
 • การสร้างฟอร์มด้วยวิซาร์ดและการสร้างฟอร์มในมุมมอง Form Design
 • การสร้างฟิลด์คำนวณ
 • การสร้างเมนู
 • การสร้างฟอร์มย่อย
 • 16

  -บรรยาย
  - ใบงาน 6
  - ใบงาน 7
  - ฐานข้อมูลใบงาน 7
  - ใบงาน 8
  - ฐานข้อมูลใบงาน 8

  14-15

  การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
 • การสร้างรายงาน
 • 8

  - ใบงาน 9
  - ใบงาน 10

  16

  สอบปลายภาค 30

   

   

  ตัดเกรดอิงเกณฑ์

  A 80-100
  B+ 75-79
  B 70-74
  C+ 60-69
  C 50-59
  D+ 45-49
  D 40-44
  F 0-39